logo

Integritetspolicy

På AW Academy är vi måna om din rätt till integritet. För att säkerställa att de personuppgifter som vi hanterar behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt jobbar vi aktivt med personuppgiftsfrågor. På den här sidan hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. This policy is also available in English here.

This information is also avaiblable in english here.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

AW Academy erbjuder intensivutbildning baserade på utbildningsformen Accelerated Learning, för att bredda eller fördjupa människors kunskap inom olika områden. Inom ramen för våra tjänster kan AW Academy samla in uppgifter om dig. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig din utbildning, eller uppfylla något av de andra syften som vi samlade in uppgifterna för. Ibland kan vi exempelvis behöva behålla vissa uppgifter för att förhålla oss till lagkrav.

Här finner du en mer detaljerad sammanställning av vilka uppgifter vi hanterar om dig och varför.

Vi samlar även in vissa uppgifter när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies, om du godkänner det. Du kan läsa mer om cookies här. Som webbplatsbesökare har du ingen skyldighet att ge oss tillgång till dina uppgifter. 

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

De uppgifter som vi har lagrade om dig har antingen du själv gett till oss eller så har vi fått dom från din arbetsgivare, beroende på om du går en utbildning på egen hand eller via din arbetsgivare. Om rekryterings- eller selekteringsprocessen har hanterats av Academic Work, så samlar de in dina uppgifter på uppdrag av oss. 

Vilka kommer vi dela din information med?

Ibland genomförs en utbildning hos oss på uppdrag av vår kund. Kunden kan vara din nuvarande eller blivande arbetsgivare. Om vår kund är ansvarig för rekryterings- eller selekteringsprocessen till din utbildning och för din anställning, så kommer information om dig och ditt deltagande i kursen att delas med din arbetsgivare under utbildningens gång. 

Utöver detta kan dina personuppgifter komma att delas med följande externa parter:

  • Bolag inom vår koncern – Vi kan ibland dela din information med andra bolag inom AW Group. Detta kan exempelvis ske i samband med att rekryterings- eller selekteringsprocessen genomförs av Academic Work på uppdrag av AW Academy.
  • Leverantörer – Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det kan exempelvis vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat lagring och driftshantering, marknadsförings- och rekryteringsverktyg eller personlighetstester.
  • Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med myndigheter.Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer detaljerad information om vilka externa parter som får del av dina personuppgifter.

Var hanteras dina uppgifter?


Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför EU/EES kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss.


Vilka rättigheter har du?


Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på varför vi behandlar dina uppgifter.

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få en bekräftelse från AW Academy om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få information om behandlingen om så är fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig utan kostnad.

Rätt till rättelse – Du har i vissa fall rätt att kräva att AW Academy korrigerar uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din profilsida.

Rätt till invändning – Du har i vissa fall rätt att invända mot AW Academys behandling av dina personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring. I alla de fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall rätt att begära att AW Academy begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att AW Academy raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
  • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse. Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.


Rätt till dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att AW Academy lämnar ut de personuppgifter som du har gett till oss i ett strukturerat format. 

Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Om du är missnöjd med hur AW Academy behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna klagomål hos Datainspektionen. 

Ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vid mer omfattande uppdateringar (såsom ändring av de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter eller ändring av vilka uppgifter vi samlar in om dig) kommer vi att skicka ut den nya policyn till dig via den e-postadress som du uppgett för oss. 

Kontakta oss

Academic Work Academy Sweden AB (org.nr 556785-7932) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och arbetar aktivt med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Du kan alltid nå oss på info@awacademy.se 

Academic Work Academy Sweden AB
Solnavägen 3H 113 63 Solna